Vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání (whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), zavedla společnost VÝBĚR REALITY, s.r.o., IČ 25676377 vnitřní oznamovací systém pro podání oznámení o protiprávním jednání.
 

Vnitřní oznamovací systém je určen fyzickým osobám, které se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost VÝBĚR REALITY, s.r.o. dozvěděly o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, porušuje Zákon, nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie spadající do jedné z oblastí vymezených Zákonem. Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. 
Společnost VÝBĚR REALITY, s.r.o. v souladu se Zákonem přijímá oznámení pouze od oznamovatelů, kteří pro ni vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost. Tím se rozumí: 

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
b) samostatně výdělečná činnost,
c) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,
d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,
e) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,
f) činnosti na základě smlouvy mezi společností a jejím dodavatelem,
g) dobrovolnická činnost,
h) odborná praxe, stáž,

a to včetně ucházení se o takovou práci.

Přijímání oznámení od jiných, než výše uvedených osob je vyloučeno. 
 

Osoba pověřená k příjmu a zpracování oznámení

Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání je pověřen pan Petr Humlhanz (dále též „příslušná osoba“). Kontaktní údaje příslušné osoby jsou uvedeny níže. 
 

Způsoby podání oznámení

Oznámení ohledně možných protiprávních jednání můžete podat následujícími způsoby: 
i)     elektronicky 
e-mail: oznameni@vyber-reality.cz
ii)    písemně 
dopisem s označením „Ochrana oznamovatelů – k rukám příslušné osoby“ zaslaným poštou na adresu: 
VÝBĚR REALITY, s.r.o.
k rukám Petra Humlhanze
náměstí Míru 1220/3, Vinohrady, 12000 Praha 2
iii)    telefonicky
tel.: +420 777 799 963
Telefonní hovor bude zaznamenán, případně, nebudete-li souhlasit s pořízením zvukového záznamu, bude pořízen zápis z hovoru. V takovém případě dostanete možnost zápis hovoru zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem. 
(iv)    osobně 
Můžete si sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím výše uvedeného telefonního čísla či e-mailu. Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením zvukového záznamu souhlasit, bude pořízen zápis ze schůzky. V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.
Oznámení můžete učinit i anonymně.  

Oznámení je také možné podat prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti České republiky: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Externí komunikační systém však nesmí být využit k oznámení o porušení AML zákona. 
 

Oznámit lze ve smyslu Zákona pouze jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000,- Kč,
  • porušuje Zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti: finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, daně z příjmů právnických osob, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ochrany spotřebitele, souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti, bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích, ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví, radiační ochrany a jaderné bezpečnosti, hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví, ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů, ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie. 
     

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování podnětů v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo se seznámit pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování podnětů, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu podání v průběhu prošetření podnětu i po skončení svého pracovního poměru. 

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti Zákona. 
 

Postup příslušné osoby po podání oznámení

Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Zákona, a vyrozumí o tom oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. Příslušná osoba dále posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až od 30 dnů, nejvýše však dvakrát.  Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba navrhne opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení. Nebudou-li navržená nápravná opatření přijata, přijme příslušná osoba jiné vhodné opatření, případně učiní další kroky, např. postoupí podání orgánům činným v trestním řízení, přestupkovým orgánům nebo jiným věcně příslušným orgánům veřejné moci.