Etický kodex

spol. VÝBĚR REALITY, s.r.o.
(dále jen dle smyslu slov „makléř“, „společnost“)

Makléř vykonává svoji činnost s odbornou péčí, za tím účelem se průběžně zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti, zúčastňuje se školení pořádaných společností a i jinak zvyšuje svou odbornost a kvalifikaci.

Makléř vždy jedná v souladu s dobrými mravy, právním řádem a etikou, vždy jedná v zájmu společnosti a v zájmu klientů, neuvede klienta v omyl, nezamlčí žádnou skutečnost, týkající se obchodu, který sjednává tak, aby klienti a/či společnost neutrpěli jakoukoli újmu, zejména při prezentaci služeb společnosti a při nabídce nemovitostí uvádí pravdivé a úplné informace (zejména potom údaje o cenách a o odměně společnosti).

Makléř se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům realitního obchodu, je povinen jednat s klienty (i potencionálními) rovnoprávně, nestranně, jednat vůči všem bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, atp.

Makléř zásadně nenabízí nemovitosti, aniž by předem obdržel (/společnost obdržela) souhlas vlastníka či osoby oprávněné k nakládání s těmito nemovitostmi, zásadně uzavírá jménem společnosti s klienty písemné smlouvy, aby se tak předcházelo pochybám ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Makléř nezneužije důvěru klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby, neupřednostní uzavření obchodu před ochranou zájmů klienta a/či společnosti, jedná tak, aby nezneužil svého postavení (/postavení společnosti) v neprospěch klienta. Makléř jedná jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem (a/či společností) svěřen, nikdy nesmí překročit tyto své kompetence. 

Nesmí dále bez souhlasu klienta zveřejnit jeho důvěrné informace (a/či obchodní tajemství, know-how, apod.) a to ani po ukončení spolupráce a je povinen chránit jeho osobní data. Totéž platí ve vztahu makléře ke společnosti.

Makléř je povinen klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu jejich zakázky, dbá maximální transparentnosti realitního obchodu pro všechny jeho účastníky a poskytuje klientům v rámci realitního obchodu profesionální poradenství a konzultace.

Makléř dodržuje všechny dohody a smluvené termíny s klientem. V případě nemožnosti jejich realizace je povinen se klientovi včas omluvit se zdůvodněním.

Makléř nikdy nejedná tak, aby jeho činnost mohla být vykládána jako vyhledávání nebo požadování úplatků, nesjednaných a/či neetických provizí, plateb či jiných výhod a odměn, makléř nesmí přímo či nepřímo vykonávat činnosti, které jsou nebo by mohly být v konkurenci k předmětu podnikání společnosti. Pro vlastní prospěch a potřebu si makléř nesmí přivlastnit či vyžádat žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek společnosti, spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů.

Makléř spolupracuje s ostatními makléři společnosti, zejména pokud je to v zájmu klienta a/či společnosti. Nezúčastňuje se nekalé soutěže na realitním trhu.

Makléř svou činností reprezentuje společnost, vždy proto dbá zásad slušného chování, je vždy společensky upraven a oblečen.

Realitním makléřem (dále jen makléř) se v tomto etickém kodexu rozumí osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je se společností VÝBĚR REALITY smluvně zavázána a oprávněna k jejímu zastupování.

Sankce

  • Porušením tohoto etického kodexu se bude společnost VÝBĚR REALITY zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
  • Porušení tohoto etického kodexu je společností VÝBĚR REALITY považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k ukončení spolupráce s realitním makléřem.
  • Společnost VÝBĚR REALITY se může domáhat náhrady škody po osobě, která způsobila porušením etického kodexu škodu VÝBĚR REALITY či poškodila její dobrou pověst.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,

jednatelé společnosti VÝBĚR REALITY s.r.o.,
Petr Humlhanz a Helena Vladyková