Podmínky zpracování osobních údajů

Vážení klienti,

jednou z priorit naší společnosti je ochrana Vašich osobních údajů.

V tomto dokumentu najdete potřebné informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů při spolupráci se společností VÝBĚR REALITY, s.r.o., IČO: 25676377, sídlo: Praha 2, náměstí Míru 1220/3, PSČ 12000 (dále jen „ VÝBĚR REALITY “), jakožto správcem osobních údajů při poskytování služeb v oblasti nemovitých věcí, zejména nákup a prodej, zprostředkování či nájem (dále jen „ Služby “) včetně závazných podmínek pro uplatňování Vašich práv. Využíváním našich Služeb potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a jsou pro Vás závazné.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail info@vyber-reality.cz

Čí osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje:

 • zájemců, kteří projevili zájem o naše Služby (dále jen „ Zájemci “),
 • klientů, kteří s námi uzavřeli smlouvu (může být i ústní) v oblasti Služeb (dále jen „ Klienti “),

Proč zpracováváme osobní údaje?

 • Poptávka Služeb a nabídky nemovitých věcí

V prvním kroku typicky zpracováváme osobní údaje Zájemců, se kterými je osobní, telefonickou či e-mailovou cestou vyplněn dotazník, o jakou nemovitost mají zájem. Zájemci poskytnutím informací do dotazníku deklarují zájem o Služby, a to jak o konkrétní nabídku tak i o zasílání nabídek nemovitých věcí ze strany VÝBĚR REALITY.

Právní základ: Ke zpracování tak dochází za účelem kroků nezbytných k uzavření smlouvy na žádost Zájemce.

Rozsah zpracování: zpracováváme tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, údaje o nemovitých věcech, které jsou pro Vás relevantní, historie komunikace, a další údaje, které nám ke zpracování předáte za účelem uzavírání smlouvy v rámci dotazníku.

 • Služby

V případě, že o určitou nemovitou věc projeví Zájemci zájem, dochází k uzavření příslušné smlouvy.

Pokud jde o zprostředkování nemovitých věcí, dochází k uzavření smlouvy o zprostředkování, na kterou může navazovat rezervační smlouva, smlouva o smlouvě budoucí a smlouva o advokátní úschově (u kterých smluvní stranou může být i VÝBĚR REALITY). Dle povahy dohody o zprostředkování, může VÝBĚR REALITY zastupovat Klienta i při samotném uzavírání převodní či nájemní smlouvy, resp. zpracování související dokumentace.

V případě, že jde o přímý prodej/pronájem nemovité věci ze strany VÝBĚR REALITY vůči klientovi, dochází k uzavírání rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, zástavní smlouvy (či souvisejících smluv v souvislosti s financováním), převodní smlouvy, resp. vyhotovení souvisejících dokumentů (návrh na vklad do katastru nemovitostí, předávací protokoly apod.).

Součástí Služeb může být i zajištění komunikace se společenstvím vlastníků jednotek, bytovými družstvy, advokáty, notáři (při řešení úschov) a poskytovateli/zprostředkovateli úvěrových služeb, to vše dle vzájemné dohody.

Právní základ: Zde dochází ke zpracování nezbytnému pro plnění smlouvy mezi VÝBĚR REALITY a Klientem.

Rozsah zpracování: Zpracováváme tedy jméno, příjmení, adresa, datum narození, věk, rodné číslo pro účely zpracování návrh na vklad (je-li tato služba požadována), IČ, DIČ, telefonní číslo, e-mail, číslo datové schránky, informace o tom, jaké Služby jsme Vám poskytli a smluvní historie, Váš rodinný stav, pohlaví, údaje o nemovitých věcech, jejichž prodej vám zprostředkováváme a další údaje, které nám ke zpracování předáte.

 • Zákonné povinnosti

V souvislosti s poskytováním Služeb je často nutné zpracovat osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností. Zde jde zejména

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

 • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností.
  Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Příslušné předpisy mohou stanovit lhůty jinačí.
 • povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v účinném znění (dále jen „Zákon o AML “), kdy jsme údaje stanovené tímto zákonem povinni uchovávat v případech stanovených zákonem (ust. § 16 Zákona o AML) po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s Klientem (jde mj. o identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 nebo dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta podle § 9 Zákona o AML, dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13a Zákona dle AML, v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. Lhůta pro uchování začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti VÝBĚR REALITY.
 • Oprávněné zájmy správce

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů , typicky v případě právních sporů , řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči VÝBĚR REALITY, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Klientům. V této souvislosti zpracovává VÝBĚR REALITY Vaše osobní údaje uvedené výše, pokud jsou relevantní pro uplatňování příslušných práv.

 • Obchodní sdělení

Našim Klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a při poskytování Služeb, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích . V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. K odběru novinek je možné se přihlásit i na základě samostatného souhlasu.

Za tímto účelem jsou zpracovány jméno, příjmení a e-mail.

Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwaru spol. Poski.com s.r.o.

Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života.

Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

a) účelu zpracování osobních údajů,
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
d) příjemci, případně kategoriích příjemců,
e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
f) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

a) požádat nás o vysvětlení,
b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Jak Vaše osobní údaje chráníme?

K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické zabezpečení.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Ke zpracování Vašich údajů využíváme zpracovatele:

 • Daňová poradkyně Ing. Gabriela Sudíková, IČ:40806464 
 • provozovatele realitního softwaru Poski.com s.r.o., IČ: 27791505
 • naši realitní poradci (tito se mění v čase, a jejich seznam je možné poskytnout na vyžádání)

Osobní údaje dle Vašich požadavků předáváme i samostatným správcům, kteří je využívají ke své vlastní činnosti, tedy např.

 • hypoteční specialisté (finanční poradce)
 • banky či jiní poskytovatelé finančních služeb
 • advokáti, notáři či jiní poskytovatelé úschov
 • společenství vlastníků jednotek
 • poskytovatelé energií
 • vlastník bytu v případech zprostředkování nájmu

Toto předání je však vždy v souladu s plněním uzavřené smlouvy a poskytování Služeb.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním či státním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon či smlouva (např. katastr nemovitostí).